Meniu Uždaryti

Bendruomenė ir jos poreikiai

Vilniaus lopšelis – darželis „Lazdynėlis“  įsteigtas 1964 metais.

Darželis  savo veiklą grindžia ir atskleidžia požiūrį į  vaiką ir jo ugdymą remiantis Jungtinių Tautų vaiko teisių

konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I-983 (Žin.,1995, Nr. 60-1501), Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamento direktoriaus ir  Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, įstaigos nuostatais ir kitais  dokumentais.

Darželyje „Lazdynėlis“ vaikai ugdomi lietuvių kalba. 2017 metais komplektuojamos 9 ikimokyklinio ugdymo vaikų grupės. Kiekviena grupė atvira naujovėms, savita, turinti originalų stilių. Darželio ir grupių erdvės tarsi gyvas organizmas, kuriamegerai jaučiasi vaikai, jų tėvai ir darželio personalas. Darželyje ugdosi 203 vaikai iš socialiai pasiturinčių ir vidutines pajamas turinčių šeimų.

Vilniaus lopšelis – darželis „Lazdynėlis” yra edukacines, socialines ir kultūrines funkcijas atliekanti švietimo įstaiga, kuri vykdydama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programa, tenkina vaiko, šeimos ir bendruomenės poreikius. Darželyje  ugdosi vaikai nuo 2 iki 7 metų. Programos pagrindiniai principai, tikslai ir uždaviniai, ugdymo kryptys bei ugdymo turinys orientuotas į vaikų poreikių tenkinimą: žaisti, patirti, tyrinėti ir atrasti, aktyviai reikštis įvairiomis meninės raiškos priemonėmis, būti pastebėtiems ir pripažintiems. Darželyje kiekvienas vaikas ugdosi visapusiškai. Jame skatinama vaiko saviraiškos galimybių raiška, vaikai – individualybės. Jie skatinami kritiškai ir aktyviai suvokti bendrumo svarbą, gebėti spręsti problemas. Didelis dėmesys skiriamas sveikai gyvensenai. Bendruomenė dalyvauja sveikos ir saugios gyvensenos programose, konkursuose, sporto varžybose. Ugdymo procese integruojami  Reggio Emilia ugdymo sistemos elementai, sudaromos sąlygos kiekvienam vaikui išreikšti save įvairiais būdais, organizuojami netradiciniai renginiai, edukacinės išvykos. Vadovaujamės visuminiu požiūriu į ugdymą, siekiame ugdyti  visus vaiko gebėjimus, atsižvelgdami į intelektą, jausmus ir valios savybes. Remiamės  vaikų ir jų tėvų poreikiais bei lūkesčiais, todėl programos įgyvendinimui pasitelkiame vaikus, sveikatos, meninio ugdymo specialistus, logopedą ir tėvus.

Skip to content