Meniu Uždaryti

Ugdymo turinys

Ikimokyklinis ugdymas vyksta rugsėjo – birželio mėnesiais pagal darželio parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Artyn vaiko“ ir ŠMM parengtą “Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą”.

Integruojame Reggio Emilia ugdymo idėjas:

 • Kiekvienas vaikas yra unikalus ir pagrindinis savo augimo skatintojas.
 • Jis trokšta įgyti žinių, kupinas smalsumo ir nuostabos.
 • Jis siekia sukurti ryšius su kitais ir bendrauti.
 • Vaikas atviras mainams ir tarpusavio sąveikai.
 • Jis mokosi vertinti save, pagrįsti savo nuomonę, kritiškai mąstyti.
 • Vaikas prisitaiko ir tarsi derasi su socialiniu ir fiziniu pasauliu – su aplinkos kultūra.
 • Požiūris į vaikus visada pozityvus.

Ugdome vaikų menines, pažintines, komunikavimo, socialumo ir sveikatos kompetencijas. Ugdymas vyksta darželio grupėse, žaidimų aikštelėse, edukaciniame sode. Ugdymą praturtina išvykos į Technikos ir Etnografijos muziejus, planetariumą, gamtininkų centrą, dailės akademiją, teatrą “LĖLĖ”.

Ikimokyklinis ugdymas vyksta Ežiukų, Ančiukų, Riešutėlių, Voveriukų, Gudručių, Meškiukų, Boružiukų grupėse.

Priešmokyklinis ugdomas vyksta pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą nuo rugsėjo iki birželio pirmos, 160 dienų per mokslo metus. Ugdymas orientuotas į kompetencijų ugdymo tęstinumą ir kryptingą pasirengimą mokytis mokykloje.

Ugdymo programą vykdo priešmokyklinio ugdymo, ikimokyklinio ugdymo ir meninio ugdymo pedagogai. Mokinių atostogų metu priešmokyklinėje grupėje ugdomąją veiklą keičia žaidimai, išvykos ir kita vaikų pasirinkta veikla.

Priešmokyklinis ugdymas vyksta Kačiukų ir Bitučių grupėse.

Ugdymo principai

Į vaiką orientuoto ugdymo pedagoginės kryptys grindžiamos šiais principais:

Humaniškumo principas:

 • Pagarba vaiko individualumui, savitumui.
 • Vaiko teisių pripažinimas: teisė turėti savo poreikius, teisė reikšti savo nuomonę.
 • Vaiko aktyvumo ir dalyvavimo ugdymo(si) procese skatinimas, pripažįstant jį lygiateisiu partneriu.
 • Vaiko, kaip savo ugdymosi ir gyvenimo eksperto suvokimas ir pripažinimas.

Tautiškumo principas:

 • Padėti vaikui perimti tautos kultūros tradicijas.
 • Supažindinti su tautos tradicijomis, papročiais, šventėmis.
 • Ugdyti savo krašto patriotais.

Prieinamumo principas:

 • Atsižvelgti į vaiko amžių ir individualybę.
 • Pažinti kiekvieno vaiko galias, praktinius gebėjimus, žinių lygį, patirtį.
 • Ugdant vaiką, remtis jo gyvenimiška patirtimi, klausytis vaikų refleksijų.
 • Individualizuoti vaiko ugdymą, atsižvelgiant į jo augimo ir vystymosi tempą.
 • Skatinti šeimas dalyvauti ugdymo procese.

Žaismingumo principas:

 • Pripažįstamas vaiko poreikis žaisti, o ne mokytis formaliais būdais.
 • Vaikų žaidimas traktuojamas, kaip jų gyvenimo ir natūralaus ugdymosi būdas.Pedagogas, stebėdamas vaiko žaidimą, turi galimybę perprasti jo unikalų pasaulį.

Integralumo principas:

 • Sudaryti sąlygas vaiko socializacijai.
 • Garantuoti psichinio, fizinio ir socialinio ugdymo(si) – vaiko pažinimo, jausminės ir veiklos patirties, besiformuojančio vaizdo apie supantį pasaulį vientisumo darną.
 • Garantuoti vaiko ugdymo(si) darną šeimoje ir ikimokyklinėje įstaigoje.

Demokratiškumo principas:

 • Siekti lygiavertės vaiko ir suaugusiojo partnerystės, kai aktyvus vaikas ir ugdytojas.
 • Plėtoti tėvų ir pedagogų partnerystę.

Atsinaujinimo principas:

 • Ugdymas atviras visiems, skatinantis naujoves, išsaugantis dorovės normas bei tautiškumo tradicijas.
 • Ugdymo turinys nuolat atnaujinamas, derinant su ugdymo tikslais ir uždaviniais.
Skip to content