Meniu Uždaryti

Ugdymo turinys

Mūsų darželio veiklos kryptis — visapusiškas vaikų ugdymas ir individualumo raiškos skatinimas, naujovių paieška ir taikymas ugdymo(si) procese. Vaikų ugdyme(si) integruojami Reggio Emilia požiūrio į ugdymą elementai, kurių dėka siekiama kūrybiškai ugdyti vaikus ir kurti tokią aplinką, kuri skatinančią jų saviraišką, norą tyrinėti ir atrasti.

Mūsų požiūris į vaikų ugdymąsi:

 • Ugdymas orientuotas į kiekvieną vaiką. Vaikas – centre. Pedagogai vertina vaikų individualias galimybes ir skatina jų raišką.
 • Vaiko ir tėvų gerovė yra glaudžiai susijusi.
 • Tėvai yra svarbūs partneriai ir dalyvauja ugdymo procese.
 • Aplinka skatina kūrybą, ugdymąsi veikiant, tyrinėjant, žaidžiant.
 • Metodas lankstus, leidžiantis vaikams patiems nustatyti savo tempą ir paliekama vaikams pakankamai laiko baigti užsiėmimus.
 • Vienoje grupėje dirba du pedagogai. Jie yra partneriai, kurie kartu stebi vaikus, bendrauja ir dalinasi idėjomis.
 • Projektinė veikla skatina darnų ir veiksmingą komandinį procesą.
 • Vaikai save išreiškia „šimtu kalbų”, todėl grupėje naudojamos įvairios priemonės. Saviraiška integruota į visą ugdymo procesą.
 • Kiekvieno vaiko kalbos, meno darbeliai, diskusijos, užduotys kaupiamos visus metus. Taip vaikai, pedagogai ir tėvai gali matyti vykstančius pokyčius vaiko gyvenime.
 • Ugdymo procesui didelę įtaką daro socialinė – kultūrinė aplinka. Plėtojant vaiko įvairias kompetencijas, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais: Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetu,  Vilniaus miesto pedagogine-psichologine tarnyba, „Ąžuolyno“ progimnazija, „Žėručio“ pradine mokykla, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru, Vilniaus lopšeliu-darželiu „Pakalnutė“, Vilniaus lopšeliu-darželiu „Žibutė“, Jonažolių kaimo bendruomene. 
 • Darželyje integruojami vaikai turintys kalbos ir kitų komunikacijos, įvariapusių raidos sutrikimų, specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal 2017 metais mūsų įstaigos parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Lazdynėlis”, o priešmokyklinukai pagal „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą

Ugdymo tikslas:

Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Uždaviniai:

Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko unikalumą bei poreikius, užtikrinant saugią, ugdymąsi skatinančią aplinką, dialogiška sąveika grindžiamą tikslingą ugdymą ir spontanišką vaiko ugdymąsi, pasiekti, kad vaikas:

 • Plėtotų individualias fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias, pažintų ir išreikštų save.
 • Pozityviai bendrautų ir bendradarbiautų su suaugusiaisiais ir vaikais, mokytųsi spręsti kasdienes problemas, atsižvelgti į savo ir kitų ketinimus, veiksmų pasekmes.
 • Aktyviai dalyvautų ir kūrybiškai išreikštų save šeimos, ugdymo įstaigos ir vietos bendruomenės gyvenime.
 • Mokytųsi pažinti ir veikti: žaistų, keltų klausimus, tyrinėtų, rinktųsi veiklos būdus ir priemones, samprotautų apie tai, ko išmoko, numatytų tolesnės veiklos žingsnius.

Ugdymo(si) turinys, metodai, priemonės

Rengdami ugdymo(si) turinį siekėme, kad ugdymas būtų visapusiškas ir integralus, atsižvelgiama į vaiko amžiaus tarpsnių ypatumus, kiekvieno vaiko individualumą ir ugdytinas kompetencijas. Ugdomoji veikla pagrįsta žaidimu, nes žaidimas pagrindinis ugdymo(si) metodas. Ugdymo(si) turinys modeliuojamas, apimant visų vaikui svarbių kompetencijų ugdymą.

Vaikų ugdymosi pasiekimų vertinimas

Vaikų ugdymosi pažangos vertinamas atliekamas 2 kartus metuose: rudenį ir pavasarį. Mokytojai ir kartu dirbantys švietimo pagalbos specialistai būdami nuolatinėje sąveikoje su vaikais aiškiai mato ir atpažįsta kiekvieno ugdytinio ugdymosi pasiekimus – žinias ir supratimą, gebėjimus, vertybines nuostatas. 

Atliktas kiekvieno vaiko individualus pasiekimų aprašymas pristatomas kiekvienai šeimai individualiai, nes mes suprantame, kad tėvai yra mūsų partneriai ir svarbiausi vaikų ugdytojai, kurių dalyvavimas dėl jų vaikų ugdymo tikslų, ugdymosi rezultatų, turinio, ugdymo proceso organizavimo yra būtinas. Kiekvieno susitikimo metu atsižvelgiama į tėvų išsakomus lūkesčius, aptariamos jų vaiko individualios galios ir ugdymosi patirtis. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas – tai tikslingos gairės mokytojams ir kartu dirbantiems specialistams atpažinti kiekvieno vaiko ugdymosi pasiekimus ir poreikius (ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Skip to content