Meniu Uždaryti

Vaikų priėmimo į darželį tvarka

Vadovaujamės Vilniaus miesto savivaldybės patvirtinta priėmimo į darželius tvarka, prašome susipažinti: Nuoroda čia. 

Tėvai (globėjai) PRAŠYMUS pildo elektroniniu būdu centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų  informavimo informacinėje sistemoje (IS) prisijungę https://svietimas.vilnius.lt/. Prašymai priimami ir IS registruojami nuolat, išskyrus prioritetų, pridėtų dokumentų sutikrinimo metu kovo 11–17 d. ir grupių formavimo metu, kuris vyksta kiekvienų metų kovo 18–31 d.

Eilės sudaromos tokia tvarka:

vaikai, kurių abiejų tėvų (globėjų) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, pirmenybę teikiant:

 • vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metai (prioritetas taikomas pagal tėvo (globėjo), su kuriuo deklaruotas vaikas, gyvenamąją vietą). Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje Registrų centre);
 • vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;
 • vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, kai el. būdu sudaroma dvišalė sutartis su įstaiga, prioritetas taikomas tik toje pačioje įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);
 • vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų), jeigu kitas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia (pridedami skenuoti dokumentai);
 • vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje;
 • vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio.

vaikai, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, pirmenybę teikiant:

 • vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta įstaigai priskirtoje teritorijoje yra ne mažiau kaip 2 metus. Taip pat šis kriterijus taikomas vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra įstaigai priskirtoje teritorijoje įsigytame arba išsinuomotame būste, kuriame faktiškai gyvenama (nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota valstybės įmonėje Registrų centre);
 • vaikams iš šeimų, auginančių (globojančių) tris ir daugiau vaikų, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas;
 • vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą (pirmumo teisė įsigalioja iškart, kai el. būdu sudaroma dvišalė sutartis su įstaiga, prioritetas taikomas tik toje pačioje įstaigoje, kurią tuo metu lanko brolis ar sesuo);
 • vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) mokosi bendrojo ugdymo mokykloje; 
 • vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) turi ne daugiau kaip 40 procentų darbingumo lygio;

Neatitinkant prieš tai išvardintų nustatytų kriterijų, eilės sudaromos tokia tvarka:

 • vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Vilniaus miesto savivaldybėje, laukiantys eilėje dėl perkėlimo (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtiniais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka pagal vaiko pavardę);
 • vaikai iš kitų savivaldybių (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtinais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka pagal vaiko pavardę);
 • vaikai iš kitų savivaldybių, laukiantys eilėje dėl perkėlimo (pirmenybė teikiama vyresnio pagal gimimo datą amžiaus vaikams. Išskirtiniais atvejais, kai vaikai gimę tą pačią dieną, eilė sudaroma abėcėlės tvarka pagal vaiko pavardę).

 

Įsimintinos ir svarbios datos priėmimo tvarkoje:

 • Informaciją apie planuojamą priimti į įstaigą vaikų skaičių, priimamų vaikų amžių, ugdomąją kalbą, ugdymo metodiką įstaigos vadovas į IS suveda iki vasario 1 d.
 • Nuo vasario 1 d. iki 15 d. IS tvarkytojas analizuoja pateiktus duomenis.
 • Nuo vasario 15 d. iki 28 d. IS tvarkytojas patvirtina duomenis.
 • Nuo kovo 1 d. iki 10 dhttps://svietimas.vilnius.lt/ skelbiami duomenys tėvams.
 • Nuo kovo 18 iki 31 d. – vaikų priskyrimas į grupes, el. sutarčių pasirašymas. Tėvai negalės redaguoti ir pateikti prašymų grupių formavimo metu nuo kovo 18 iki 31 d. Sutarčių pasirašymo terminas visus metus – 10 kalendorių dienų.

Skip to content