Meniu Uždaryti

Specialistai

SPECIALISTŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

DIETISTĖ SKAISTĖ

Darbo laikas:

I – V  8.00-16.06 val.

Kontaktai:

Tel. nr.: +370 5 2402125

El. paštas: dietistas@lazdynelis.vilnius.lm.lt

 

Dietistas:

 • vykdo įstaigos sveikos gyvensenos ugdymo programas;
 • formuoja sveiko maitinimo(-si) įgūdžius;
 • siekia maisto produktų suderinamumo ir įvairumo;
 • atlieka vaikų maitinimosi stebėseną;
 • konsultuoja tėvus sveikatos ir mitybos klausimais.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ AISTĖ

Darbo laikas: 

I – 8.30-11.30

V- 8.00-15.00

Kontaktai:

Tel. nr.: +370 694 05929

El. paštas: aiste.ramanauskaite@vvsb.lt

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:

 • yra atsakingas už visuomenės sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigoje;
 • teikia sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą ir sveikatos stiprinimo būdus;
 • teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą ugdymo įstaigoje;
 • tikrina vaikų asmens higieną, taikydamas užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones;
 • tvarko duomenis apie vaikų sveikatos būklę;
 • teikia ugdymo įstaigai ir maitinimo paslaugų teikėjams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl vaikų sveikatos ir koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą.

Trumpiau:

https://www.vilniussveikiau.lt/sveikatos-prieziuros-specialistai/

LOGOPEDĖ RAMUNĖ

Darbo laikas:  

I – IV    8.00 – 17.00

Konsultacijos iš anksto susitarus: 

I – IV    13.00 – 14.00 

I        17.00 – 18.00

Tiesioginės konsultacijos vykdomos iš anksto susitarus.

Kontaktai:   tel. +370 61060122

El.paštas:  ramune.kisoniene@gmail.com

Logopedas darželyje:

 • Vertina vaikų kalbą ir nustato kalbos ir komunikacijos sutrikimus.
 • Siūlo ugdymo formas, būdus ir metodus vaikų kalbos ugdymui ir sutrikimų šalinimui.
 • Konsultuoja tėvu (globėjus) ir pedagogus, vykdo bendruomenės švietimą vaikų kalbos ugdymo ir sutrikimų šalinimo klausimais.
 • Vykdo kalbos ir komunikacijos sutrikimų prevenciją.
 • Teikia pagalbą, kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems, vaikams.
 • Aktyviai dalyvauja Vaiko Gerovės Komisijos veikloje.

Kada kreiptis į logopedą:

 • 1.5 metų vaikas neatsiliepia šaukiamas vardu, nereaguoja į garsą, neatsisuka į garso pusę, nenori kartoti garsų, nemėgdžioja gyvūnų garsų, nesupranta paprastų prašymų (ateik, duok, paimk…), nesidomi žaislais.
 • 2 metų nesako 2 žodžių junginių, nepasako keliolikos aiškių žodžių, nerodo įvardintų daiktų, paveikslėlių, nerodo pirštuku, nemėgdžioja veiksmų.
 • 3 metų kalba „sava kalba“, painioja žodžio skiemenis vietomis, kalba gramatiškai netaisyklingais sakiniais, kalbėdamas laiko liežuvį tarp dantų.
 • 4 – 5 metų netaisyklingai taria garsus  S Z C Š Ž Č L.
 • 5 – 6 metų netaisyklingai taria garsą R.

LOGOPEDĖ RASA

Darbo laikas: 

I – 8.00-12.00, 15.00-18.00 (kontaktinis darbas su vaikais), 13.00-15.00 (konsultacijos iš anksto susitarus)

V – 8.00-12.00, 15.00-18.00 (kontaktinis darbas su vaikais), 13.00-15.00 (konsultacijos iš anksto susitarus)

Kontaktai:

Tel. nr. +370 68467567

El. paštas: logopedas@lazdynelis.vilnius.lm.lt 

 

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ ANA

Darbo laikas: 

I – 9.00-15.00 (kontaktinis darbas su vaikais)

II- 8.45-12.00 (kontaktinis darbas su vaikais), 12.00-15.00 (konsultacijos)

IV- 8.45-12.00 (kontaktinis darbas su vaikais), 12.00-15.00 (konsultacijos)

Tiesioginės konsultacijos vykdomos iš anksto susitarus.

Kontaktai:

Tel. nr.: +370 67032107

El. paštas: specialusis@lazdynelis.vilnius.lm.lt 

 

Specialiojo pedagogo teikiamos paslaugos lopšelyje-darželyje:

Specialusis pedagogas atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius, žinių, įgūdžių, gebėjimo lygį ir jų atitikimą ugdymo programose.

Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – užtikrinti specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymosi veiksmingumą.

Specialusis pedagogas:

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikui, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Konsultuoja vaikus, kitus pagalbos vaikui specialistus, vaikų tėvus (globėjus), specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais.
 • Šviečia darželio bendruomenę specialiųjų poreikių vaikų ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • Specialusis pedagogas atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų saugumą savo darbo metu.

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ AISTĖ

Darbo laikas: 

IV- 8.00-14.30 (kontaktinis darbas su vaikais), 13.00-15.00 (konsultacijos)

V- 8.00-12.00 (kontaktinis darbas su vaikais)

Tiesioginės konsultacijos vykdomos iš anksto susitarus.

Kontaktai:

Tel. nr.: +370 60853613

El. paštas: socialinis@lazdynelis.vilnius.lm.lt

SVARBIAUSIAS SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS TIKSLAS – vaiko socialinė-emocinė gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką.

SOCIALINIS PEDAGOGAS – tai vaiko socialinis asistentas, vaiko gerovės advokatas. Tai asmuo, į kurį kreipiamasi dėl vaiko patiriamų problemų, santykių su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais ir kitokios socialinės pedagoginės pagalbos. Ugdymo įstaigoje, dirbdamas kartu su mokytojais, ugdymo įstaigos vadovais, socialinių tarnybų darbuotojais kuria pozityvią ugdomąją aplinką.

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA:

Padeda vaikams adaptuotis ugdymo įstaigoje;

Teikia vaikams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;

Padeda spręsti vaikų lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;

Atstovauja ir gina vaiko teises ugdymo įstaigoje ir už jos ribų;

Vykdo prevencines programas;

Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą.

Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

PSICHOLOGĖ VIRGINIJA

Darbo laikas:

III – 7.30- 12.00 val. (kontaktinis darbas su vaikais)

        12.30-15.00 val. (konsultacijos)

III – 7.30-12.00 (kontaktinis darbas su vaikais)

Tiesioginės konsultacijos vykdomos iš anksto susitarus.

Kontaktai:

Tel. nr.: +370 61782300

El. paštas: psichologas@lazdynelis.vilnius.lm.lt

 

 

Darželio psichologas rūpinasi vaikų psichologine savijauta ir tinkamų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu darželyje.

Pagrindinės darželio psichologo veiklos yra:

 • Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus vaiko psichologijos klausimais, teikia rekomendacijas dėl vaikų
 • Remiantis VPPT rekomendacijomis individualiai dirba su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais
 • Dirba su emocijų, elgesio, bendravimo bei kitų sunkumų turinčiais
 • Vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlieka psichologinius vertinimus bei tyrimus.
 • Vykdo tėvų ir pedagogų švietimą aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. Rengia pranešimus ir organizuoja susitikimus.
 • Veda pažintinių procesų ir socialinių įgūdžių stiprinimo grupinius užsiėmimus vaikams, kurių metu moko vaikus sėkmingai įveikti sunkumus, pažinti ir priimti savo jausmus bei emocijas, tinkamai prisitaikyti visuomenėje.
 • Yra atsakingas už smurto, patyčių, krizių prevenciją įstaigoje: rengia prevencines programas, atlieka intervenciją sprendžiant iškilusius sunkumus, rengia metodinę medžiagą.

Į darželio psichologą galite kreiptis, jei:

 • nerimaujate dėl vaiko elgesio (pvz.: vaikas nuolat konfliktuoja, prieštarauja, sąmoningai skriaudžia kitus, gadina daiktus, meluoja ar );
 • pastebėjote, kad vaikas staiga elgiasi kitaip nei įprasta (pvz.: buvęs aktyvus vaikas staiga tapo itin ramus ir uždaras, nebesidomi anksčiau patikusiais dalykais, neįprastai daugiau nori būti namuose arba priešingai, tapo agresyvus, ignoruoja tėvų ar auklėtojų pastabas ir pan.);
 • vaikui sunkiai sekasi valdyti emocijas (lengvai įsiaudrina, sunkiai nurimsta ir pan.);
 • nerimą kelia vaiko emocinė būsena (padidėjęs nerimastingumas, vaikas atrodo prislėgtas, piktas, liūdnas, jautriai reaguoja į aplinką ir );
 • manote, kad vaikas patiria bendravimo sunkumų (sunku susirasti draugų, nenori ar nemoka žaisti drauge su bendraamžiais, atrodo vienišas, uždaras, drovus, stokoja pasitikėjimo savimi);
 • kyla adaptacijos sunkumų (pvz.: sunkūs rytiniai atsiskyrimai, pastebite streso simptomus, padažnėja ligos ir pan.);
 • vaikas išgyvena krizinius – traumuojančius įvykius (pvz.: artimo šeimos nario netektis, tėvų skyrybos, gyvenamosios vietos ar darželio pakeitimas, patirta fizinė ar psichologinė prievarta);
 • turite kitų klausimų, susijusių su vaiko raida ir psichologine savijauta arba tiesiog esate sutrikę ir nežinote, kaip su vaiku kalbėtis ar elgtis.
   
Skip to content