Meniu Uždaryti

Savivalda

Darželyje veikia savivaldos institucijos:

Įstaigos taryba – telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus, svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams, aktualiems klausimams spręsti.

Tarybos pirmininkas – Jonas Ragaišis

El. paštas: jonas.ragaisis@gmail.com

Tel. nr. +370 63 999 223

Darbo taryba – atstovauja darbuotojus pagal darbo kodeksą

Pedagogų taryba – ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, visi darželyje dirbantys pedagogai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.

 

Darželyje nuolat dirba komisijos:

  • Vaiko gerovės komisija
  • Pedagogų atestacijos komisija (veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti direktoriaus įsakymu)    

 

Skip to content